Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ / PREDÁVAJÚCI

 • Monika Prágaiová
 • Bratislavská 732/82
 • 900 24 Veľký Biel
 • Slovenská Republika
 • IČO: 50 707 965
 • DIČ: 1082 939 462
 • Prevádzkovateľ nie je platcom DPH
 • ahoj@monamade.sk
 • +421 907 171 777

Podnikateľský subjekt je zapísaný v živnostenskom registri Senec.

Číslo živnostenského registra: 140-20982

Orgán dozoru
 • Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj.
 • Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
 • tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci spotrebiteľ je fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Kupujúci podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kúpna zmluva je zmluva, ktorá vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim spôsobom uvedeným vo VOP, a ktorej predmetom je kúpa tovaru zo strany Kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho.

Objednávka je Kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár, ktorý je následne spracovaný systémom elektronického obchodu, a ktorý smeruje k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.

Objednávkový formulár obsahuje informácie o Kupujúcom a Predávajúcom nevyhnutné pre vzájomný kontakt, zoznam objednaného tovaru spolu s popisom základných vlastností tovaru alebo charakter služby v rozsahu odvíjajúcom sa od prostriedku komunikácie, cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty (20 %), náklady na dopravu, dodanie a dĺžku dodacej lehoty, poštovné, a iné náklady, typ platby, VOP a súhlas s VOP.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho.

OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci si vyberie produkt s požadovaným množstvom na základe aktuálne uverejnenej ponuky. Kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka" tento výber potvrdí,

Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte Vaše fakturačné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a adresu pre doručenie (tj. ulica a popisné číslo, mesto, PSČ).

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte názov firmy (obchodné meno), IČO, DIČ / IČ DPH a doručovaciu adresu ak je odlišná od fakturačnej adresy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára.

Kúpna zmluva / Objednávka vzniká odoslaním závezného objednávkového formulára v elektronickej forme a následným potvrdením zo strany prevádzkovateľa.

Po dokončeni procesu objednávania (odoslanie objednávky) Vám bude obratom doručený e-mail potvrdzujúci prijatie ojednávky. E-mail obsahuje celkový súhrn údajov uvedených v objednávkovom formuláre tj. zakúpený tovar, spôsob dopravy / platby a dodacie údaje. Ďalšie informácie o stave Vašej objednávky (napr. tovar bol expedovaný a pod.) budú odosielané priebežne.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu prostredníctvom bankového prevodu za ktorý si predávajúci neúčtuje žiadné ďalšie poplatky.

 • IBAN: SK15 0900 0000 0003 2239 6984
 • SWIFT: GIBASKBX

Pri platbe je potrebné uviesť Variabilný symbol = číslo objednávky, ktorý je dôležitý pre priradenie platby k objednávke.

Po pripísaní platby na náš účet zásielku pripravíme a odošleme.

Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade považujeme objednávku za zrušenú.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

DODANIE TOVARU

Miestom doručenia je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako faktúračná adresa, v prípade že kupujúci chce iné miesto doručenia, vyplní údaje formulára „ZMENIŤ MIESTO DORUČENIA“ .

Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 48 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom „NEDOSTUPNÉ“.

Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe (2 – 14 dní od odoslania tovaru).

Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter.

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s kupujúcim individuálne.

Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní prostredníctvom externého prepravcu.

Kuriérska spoločnosť Geis Vám zásielku doručí v predpokladanom termíne doručenia o ktorom Vás budeme informovať prostredníctvom elektornickej pošty.

Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail, telefónne číslo).

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty (ahoj@monamade.sk) alebo telefonicky (+421 907 171 777).

V prípade, že predávajúci nedokáže z dôvodu vyššej moci alebo z iných neočakávaných dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom.

Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Monika Prágaiová, Bratislavská 732/82, 900 24 Veľký Biel.

Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť.

Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa Vám vráti naspäť.

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Úhrada bude uskutočnená výlučne bankovým prevodom.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu na základe objednávky druh a množstvo objednaného tovaru v dohodnutom množstve a kvalite,
 • dodať kupujúcemu tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednavkového formulára vo forme elektronickej správy (E-mail),
 • dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho trvalému poškodeniu počas doručovania,

Predávajúci má právo:

 • na včasné uhradenie objednávky od kupujúceho v plnej výške kúpnej ceny,
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho prostredníctvom uvedených kontaktných údajov v objednávke telefonicky alebo e-mailom

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi údajmi uvedené kupujúcim,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom,
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravcom

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:

 • pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.
 • uhradiť objednávku v prípade bankového prevodu vopred v plnej výške v zmysle platobných podmienok odoslaných predávajúcim v deň prijatia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (E-mail),
 • skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

CENY

Všetky ceny tovaru sú platné v čase objednania tovaru.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pre kupujúceho však platí cena, ktorá bola v e-shope platná v deň objednania.

Konečná suma objednávky je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, Sumu musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „%“ alebo nápisom „ZĽAVA“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doruční objednávky do ČR objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepoče na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (20).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.

Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej alebo pravnickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ulica a popisné číslo, mesto, psč. a dodatočne u právnickej osoby aj údaje: názov firmy, ičo, dič / ič dph.

OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

Tovar poskytovaný Predajcom podlieha ochrane autorským právom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“) a právom priemyselného vlastníctva (spolu ďalej len ako „práva duševného vlastníctva“).

Kupujúci nie je oprávnený použiť tovar spôsobom, ktorý by zasahoval do práv duševného vlastníctva Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený najmä ale nie výlučne:

 • vyhotoviť napodobeninu alebo rozmnoženinu tovaru,
 • ponúkať na predaj alebo iným spôsobom rozširovať napodobeninu alebo rozmnoženinu tovaru,
 • registrovať tovar na akýkoľvek typ priemyselnoprávnej alebo inej ochrany

Neoprávnené zasahovanie do práv duševného vlastníctva k tovaru je porušením autorského práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. V prípade takéhoto porušenia práv duševného vlastníctva zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený domáhať sa ochrany svojich práv duševného vlastníctva a poskytnutia primeraného finančného zadosťučinenia

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke MONAMADE.SK.

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

Zľavy, novinky a akcie

Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov a všeobecnými obchodnými podmienkami

Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby

- TEREZKA Z LISIEUX -